Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
03-12-2019

Zapytanie o cenę nr 5/PROO - dostawa sprzętu do terapii biofedback

Zapytanie o cenę nr 5a/PROO z dn. 02.12.2019 r.

 Przedmiotem zapytania  jest dostawa kompletu wyposażenia biofeedback wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zapytania a w szczególności z kosztami: dostarczenia, gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca/-cy przedłoży karty gwarancyjne).  Przedmiot zapytania musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi przepisami. Dostarczone przedmioty powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktów i bez oznak otwierania.

 

Sprzęt należy dostarczyć do Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, Bukowno, ul. Kolejowa 30. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania w ramach załącznika nr 1.

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2

 Formularz cenowy (wraz załącznikiem  nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 (32-300 Olkusz), lub pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie@rsm.olkusz.pl. W przypadku wysłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. W przypadku wysyłki kompletu dokumentów drogą elektroniczną liczy się data odebrania wiadomości przez skrzynkę pocztową Zamawiającego. 

 Formularz  cenowy  musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, a wysłana pocztą elektroniczną jako skan podpisanego formularza wraz z załącznikiem. W toku badania formularza możliwe jest  żądać od Wykonawców złożenia w określonym terminie wyjaśnień.

 

Planowany termin dostawy sprzętu: 14 dni od daty podpisania umowy (II połowa grudnia 2019 r.)

 

Wszelkich odpowiedzi na pytania związane z zapytaniem udziela Dyrektor Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie: Anna Wojciechowska tel. 507861734

 

 

 

 


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE