Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
02-10-2019

Zapytanie o cenę nr 2/PWD

Przedmiotem zapytania  jest dostawa i montaż wyposażenia  (sprzętu IT/ audiowizualnego) wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca/-cy z tytułu należytej realizacji przedmiotu zapytania a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie - jeżeli wymagane), gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca/-cy przedłoży karty gwarancyjne).  Przedmiot zapytania musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych odpowiednimi przepisami. Dostarczone przedmioty powinny być zapakowane w oryginalne opakowania, umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktów i bez oznak otwierania

Sprzęt należy dostarczyć do Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny, Bukowno, ul. Kolejowa 30.  

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania w ramach załącznika nr 1. Wzór formularza  stanowi załącznik nr 2.  

Formularz cenowy (wraz załącznikiem  nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 9.10.2019 r.  r. w siedzibie Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, lub pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie@rsm.olkusz.pl. W przypadku wysłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. W przypadku wysyłki kompletu dokumentów drogą elektroniczną liczy się data odebrania wiadomości przez skrzynkę pocztową Zamawiającego. 

Formularz  cenowy  musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, a wysłana pocztą elektroniczną jako skan podpisanego formularza wraz z załącznikiem. W toku badania formularza możliwe jest  żądać od Wykonawców złożenia w określonym terminie wyjaśnień.

 

Planowany termin dostawy sprzętu: I połowa listopada 2019 r.

Wszelkich odpowiedzi na pytania związane z zapytaniem udziela Dyrektor ds. administracji: 694 669 527

01. opis przedmiotu zapytania

02. formularz cenowy


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE