Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
10-08-2020

Stypednia na 1 rok studiów - nowy nabór wniosków

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości Powiatu Olkuskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do ubiegania się o stypendium. Stypendia skierowane są do tegorocznych absolwentów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych, pochodzą z niezamożnych rodzin i zamieszkują  na wsi lub w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców) i ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim.

MATURZYŚCI W roku akademickim 2020/2021czekają na Was 3 stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 Aby ubiegać się o stypendium z programu „Stypendiów Pomostowych” na rok szkolny 2020/2021 należy spełnić następujące warunki:

 1. mieć ukończoną szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i być maturzystą z 2020 roku;
 2. zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 3. pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata przed datą ogłoszenia konkursu);
 4. być zameldowanym na terenie Powiatu Olkuskiego lub ukończyć szkołę ponadgimnazjalną na terenie Powiatu Olkuskiego;
 5. pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1820,00 zł brutto w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 6. osiągać min. 90 punktów na maturze wg algorytmu podanego na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/  

Kandydaci winni zapoznać się z wszystkimi warunkami podanymi na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl  https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/ i złożyć wypełniony wniosek stanowiący załącznik nr 1.wraz z następującymi dokumentami:

 • dokumentem potwierdzającym co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z  gminy);
 • kopią świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • kopią zaświadczenia o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur rodziców lub opiekunów);
 • wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami  prosimy  przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu,adres dla doręczeń ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno do dnia 2.09.2020 r.  (liczy się data doręczenia)  lub złożyć w zamkniętej kopercie z napisem Stypendia na  wskazany wyżej adres  w sekretariacie na I piętrze w godzinach od  8.00 do 14.00.

Nazwiska osób rekomendowanych do otrzymania stypendium zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia  www.rsm.olkusz.pl  do dnia 8.09.2020

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604551420 lub 573993472.

 

Wniosek do pobrania

Wesja edytowalna pliku dosępna jest drogą mailową (prosimy o przesłanie prośby o jej udostępnienie na adres: stowarzyszenie@rsm.olkkusz.pl)

 

Program nbsp; stypendialny Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu współfinansuje i organizuje wraz z Partnerami, którymi są &nbsp Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych)

 


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE