Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
15-03-2019

Skałka = rewitalizacja + reaktywacja

Z pomocą funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) staramy się przywrócić pełną funkcjonalność  budynku po byłej szkole „Na Skałce” w Bukownie.

Infrastrukturę, w której do 2016 r. funkcjonowała szkoła ponadgimnazjalna, przejęliśmy w użyczenie w czerwcu 2016 r. Naszym marzeniem było znalezienie miejsca, w którym moglibyśmy w sposób profesjonalny prowadzić Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny oraz rozwijać działalność na rzecz naszych podopiecznych. W tych staraniach od 2014 r. towarzyszyły nam rodziny dzieci, zrzeszone w nieformalnej grupie wsparcia „Kawiarenka Pod Parasolem”.

Co już nam się udało?

Pierwsze w powiecie przedszkole terapeutyczne

Pierwszym naszym sukcesem w zakresie adaptacji budynku było powstanie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej. Na ten cel w 2017 r. pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Typ projektu A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt pn. „Na dobry start – Utworzenie przedszkola terapeutycznego w mieście Bukowno” zakładał prace inwestycyjne na parterze budynku (powierzchnia 360 m2), w wyniku których powstało nowoczesne zaplecze przystosowane do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla 10 dzieci niepełnosprawnych. Dysponujemy dwoma nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, salą integracji sensorycznej, salą doświadczenia świata, gabinetami: rehabilitacyjnym, psychologicznym i logopedycznym. Od września 2018 r. prowadzimy dwie grupy przedszkolne, skupiając się na pomocy dzieciom z terenu gmin Bukowno i Bolesław. Nasza działalność w tym zakresie to odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  

Więcej o działalności przedszkola:  http://przedszkole.rsm.olkusz.pl/ oraz na profilu fb placówki.

 

Rewitalizacja przestrzeni na cele społeczne

Największe wyzwanie inwestycyjne wiązało się z pozyskaniem środków na dostosowanie całości budynku do potrzeb naszej działalności. W 2017 r. złożony został wniosek aplikacyjny do RPO WM 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

Projekt pn. „Przebudowa, modernizacja i adaptacja, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na funkcje ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenia centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na działce nr 294 obręb Starczynów przy ul. Kolejowej 30 w mieście Bukowno, Gmina Bukowno” uzyskał dofinansowanie w wysokości  1 291 200,31 zł. Właśnie zakończyły się prace zaplanowane w zakresie inwestycji. Budynek poddano termomodernizacji, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, dostosowano wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wnętrze budynku zyskało całkowicie nowy wygląd. Osoby niepełnosprawne i starsze korzystać będą z windy wewnętrznej oraz toalet przystosowanych do ich potrzeb. Przestronne, jasne, nowocześnie ogrzewane sale na pierwszej kondygnacji budynku zostaną w całości przeznaczone na potrzeby prowadzenia rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Wreszcie ostatnie piętro budynku to trzy sale szkoleniowe, w których prowadzić będziemy projekty na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży i osób starszych. Ważnym elementem inwestycji była wymiana źródła ciepła na instalację gazową.

 

Wczesna interwencja

W marcu 2019 r. w zrewitalizowanej przestrzeni rozpoczynamy merytoryczną realizację projektu wsparcia dla małych  dzieci niepełnosprawnych w wieku do 7 lat i ich rodzin z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego. Formy wsparcia przewidziane w projekcie, takie jak: rehabilitacja, terapia SI, logopedia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, grupowe warsztaty z kompetencji społecznych, arteterapia i muzykoterapia zakończą się w listopadzie 2021 r.

Projekt pn. „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych” uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością.

Więcej o projekcie: www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl

 

Co się jeszcze wydarzy?

Placówka wsparcia dziennego – Kawiarenka Pod Parasolem

Dla starszych dzieci niepełnosprawnych od września 2019 r. funkcjonować będzie świetlica działająca w formie Placówki Wsparcia Dziennego oferująca wsparcie dla 10 dzieci i ich rodzin. Zajęcia opiekuńcze i socjoterapeutyczne wraz z wydarzeniami integrującymi odbywać się będą w ramach projektu „Kawiarenka Pod Parasolem - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego”. Dofinansowanie uzyskano ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

 

Wsparcie grupy rodzin

Wkrótce rozpoczną się spotkania integracyjne i wsparcie dla dzieci w formie warsztatów z kompetencji społecznej w ramach zadania zgłoszonego w III edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Projekt „Każde dziecko może wszystko” – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci z powiatu olkuskiego” realizowany będzie przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w użyczonej przestrzeni na Skałce.

 

Plac zabaw

W tym roku nasi podopieczni skorzystają też z funkcjonalności mini placu zabaw dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystko to dzięki Państwa głosom w programie prewencyjnym PZU „Pomoc to Moc”. Nasze zadanie pn. „Terapeutyczny ogród zabaw” zyskało uznanie kapituły konkursu – właśnie finalizujemy zakup huśtawek oraz przenośnego sprzętu zabawowego.

 

Przed nami kolejne wyzwania związane z dalszym zagospodarowaniem terenu – wykorzystując możliwość przestrzeni wokół budynku chcielibyśmy stworzyć ogród sensoryczny,  który wspomagać ma proces terapii dzieci z zburzeniami psychofizycznymi. Ogród będzie tak zaprojektowany, aby zintensyfikować i celowo oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy także ogrodzić teren oraz dokonać zakupu kolejnych pomocy do rehabilitacji dzieci.

Pomóż nam zrealizować nasze plany związane z budynkiem – pokaż, że też masz „SmyKAŁKĘ” do pomagania.

 


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE