Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
09-10-2016

Rekordowa inauguracja roku akademickiego OUTW

Ponad 300 studentów rozpoczęło w czwartek, 6 października 2016 r., jubileuszowy X Rok Akademicki w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tę wyjątkową uroczystość uświetnił wykład prof. Andrzeja Szromnika, Przewodniczącego Rady Programowej OUTW i naukowca najczęściej dzielącego się swą wiedzą ze słuchaczami tej uczelni. Była to też okazja do podziękowań dla osób i instytucji wspierających starania olkuskiego Miejskiego Ośrodka Kultury w organizowaniu zajęć.  

Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości, wypełniającym salę widowiskową studentom-seniorom i gościom wyświetlona została multimedialna impresja z zakończenia ubiegłego roku akademickiego OUTW, przygotowana przez pasjonata fotografii Tadeusza Barczyka. Wkrótce po tej prezentacji uczelniany chór pod kierunkiem Doroty Stachowicz-Mączki wykonał „Gaudeamus igitur”, którą to pieśń licznie zgromadzeni uczestnicy inauguracji wysłuchali stojąc. Wszystkich przybyłych powitała Beata Soboń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Wśród wymienionych przez nią gości byli: Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Jan Kucharzyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu, prof. Andrzej Szromnik – Przewodniczący Rady Programowej OUTW, Maria Jędrysik – Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz Ryszard Ryza – radny Rady Miejskiej i Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu. W swym wystąpieniu Beata Soboń wiele miejsca poświęciła współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser”. W bibliotece odbywają się zajęcia komputerowe Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Natomiast wraz ze stowarzyszeniem olkuski MOK po raz trzeci już realizuje projekt służący kontynuacji zajęć oraz rozszerzeniu oferty OUTW, a to dzięki pozyskaniu dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Stąd wyrazy wdzięczności skierowane do Jolanty Zięby - Dyrektor PiMBP oraz Marii Jędrysik – Prezes Stowarzyszenia „Res Sacra Miser”. Serdeczne podziękowania oraz słowa uznania Dyrektor MOK skierowała również do Zdzisławy Gardeły, opiekunki uczelni i organizatorki zajęć OUTW, a także do Romana Piaśnika Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz jako przyjaciela seniorów. Przychylność dla tej uczelni, powołanie Gminnej Rady Seniorów oraz wprowadzenie Olkuskiej Karty Seniora są przykładami wyjątkowego zaangażowania władz samorządowych obecnej kadencji na rzecz osób starszych. - Jestem dumny z tego, jak wiele jest aktywnych osób w naszym mieście i gminie... – takimi słowami Burmistrz rozpoczął swe wystąpienie, a następnie życzył studentom by rozpoczynające się wykłady, zajęcia fakultatywne oraz spotkania integracyjne spełniły ich oczekiwania, by odnaleźli w nich realizację swoich potrzeb i by przyniosły im zadowolenie oraz satysfakcję. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wygłosił przyjętą gromkimi brawami uroczystą formułę: - Rok Akademicki 2015 na 2016 Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uważam za otwarty. Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szromnik. Za temat obrał jedną ze swych specjalności: „Image. Marketingowy wizerunek miasta”. Problemy poruszane przez naukowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Przewodniczącego Rady Programowej OUTW wzbudziły zainteresowanie zarówno słuchaczy, jak i reprezentujących samorząd terytorialny gości. Prof. Andrzej Szromnik zdeklarował, że podobnie jak w latach ubiegłych, tak i podczas rozpoczętego właśnie roku akademickiego zawsze chętnie dzielił się będzie swą wiedzą ze studentami olkuskiej uczelni. Następnie Zdzisława Gardeła zapoznała zebranych z programem OUTW, na który oprócz wykładów składać się będą zajęcia fakultatywne: komputerowe; lektoraty języka angielskiego i niemieckiego; warsztaty multimedialne, malarskie, ceramiczne i rzeźbiarskie; chór; formacje taneczne i taniec towarzyski; zespół kabaretowo-teatralny; szachy; gimnastyka ogólnorozwojowa; tai-chi; joga i pilates; gimnastyka na basenie; kinezjologia. Ponadto program przewiduje: dwa plenery malarskie i fotograficzne; wyjazdy studyjne do Warszawy i Łodzi; rajd turystyczny; pieczenie ziemniaków; Andrzejki; szkolenie w Gliczarowie dla najaktywniejszych studentów. Środki pozyskane dzięki dotacji MRPiPS pozwolą też na zakup strojów dla chóru, formacji tanecznej i na potrzeby teatru. Przed spotkaniami grup, które odbyły się po zakończeniu oficjalnej części inauguracji, Zdzisława Gardeła przedstawiła obecnym samorząd OUTW na rok akademicki 2016/2017 w składzie: Małgorzata Winiarczyk, Roman Kocjan, Stanisław Serafin, Jadwiga Karoń i Jan Gwóźdź. Nam pozostaje dołączyć się do życzeń burmistrza i pogratulować aktywności olkuskim seniorom. 

 


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE