Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
07-06-2018

Dofinansowanie do budynu po szkole "Na Skałce" - rewitalizacja

W okresie lipiec 2017 - marzec 2019 r. Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu realizuje projekt związany z przebudową, modernizacją i adaptacją budynku po byłej szkole "Na Skałce". Katalog planowanych prac obejmuje m.in.: termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, aranżację wnętrza budynku wraz z budową szybu windowego, instalację CO, elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Szczegółowe informacje poniżej:

 

Tytuł projektu: Przebudowa, modernizacja i adaptacja, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na funkcje ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenia centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na działce nr 294 obręb Starczynów przy ul. Kolejowej 30 w mieście Bukowno, Gmina Bukowno

 Wartość projektu: 1 758 040,19 zł

 Wartość dofinansowania: 1 291 200,31 zł

 Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

 Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury służącej  zaspokojeniu potrzeb społecznych rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Z kolei powierzchnie przeznaczone do ogólnospołecznego użytkowania (II piętro) służyć mają działaniom, których celem ma być rozwiązanie problemów charakteryzujących podobszar rewitalizacji. Dzięki podjętej inwestycji przywrócona oraz wzmocniona zostanie dotychczasowa funkcja budynku (była placówka szkolna) z uwypukleniem znaczenia społecznego w zakresie kształtowania kapitału społecznego odbiorców. Przywrócenie użyteczności miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, wpłynie na poprawę estetyki infrastruktury, sprzyjając budowaniu tożsamości miejsca (nowoczesne centrum wsparcia osób wykluczonych, centrum kształtowania postaw prospołecznych). Znacząco poprawi się dostępność budynku (dla szerokiego grona odbiorców), w tym dzięki instalacji windy wewnętrznej, dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych.

Połączenie inwestycji infrastrukturalnej oraz komplementarnych działań społecznych przyczyni się do trwałego rozwiązania problemu związanego z niską dostępnością wsparcia specjalistycznego dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Planowane efekty:

Projekt związany jest z przebudową, modernizacją i adaptacją, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na funkcję ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenie centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną przy ul. Kolejowej 30, w mieście Bukowno. Inwestycja prowadzić będzie do kompleksowego przygotowania budynku do pełnienia funkcji społeczno-użytecznych, głównie dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym.

Projektowana funkcja to sale edukacyjne, sale do ćwiczeń, sale rehabilitacyjne, sale warsztatowe, gabinety, szatnie, hol oraz pomieszczenia pomocnicze. W celu dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych w budynku zaprojektowano windę.

 


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE